ΣΤΟΧΟΙ

 • Η υποβολή εισηγήσεων στις Κυβερνητικές αρχές για τον εθνικό σχεδιασμό της ανάπτυξης της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

 • Η συμμετοχή στην διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα.

 • Η διασφάλιση της συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα καθώς και στα προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης.

 • Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους του εξωτερικού με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων βιομηχανικής συνεργασίας.

 • Η εκπροσώπηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε Ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

 • Η εκπόνηση μελετών σε αντικείμενα αμυντικής βιομηχανίας και εξοπλισμών.

 • Η συμβολή στην προβολή των εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών και των παραγομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην διεθνή αγορά.

 • Η ενημέρωση των μελών επί των εξελίξεων του Ελληνικού και διεθνούς αμυντικού περιβάλλοντος.

 • Η υποστήριξη των μελών στην επιτυχία των δραστηριοτήτων τους και στην συνεργασία τους με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλους κρατικούς φορείς.

 • Η οργάνωση Συνεδρίων και Σεμιναρίων.

 • Η υποβοήθηση οίκων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για βιομηχανικές συνεργασίες στην Ελληνική αμυντική αγορά.